VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky(dále též jako „VOP“) vydává Marek Míka, IČ: 04705521, se sídlem 43003 Chomutov, Cihlářská 4044 (dále též jako „Zhotovitel“) jako dodavatel fotografických a grafických služeb v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „OZ“).

1.2 Svým podpisem pod textem VOP nebo na jakémkoliv jiném dokumentu zakládajícím ve smyslu těchto VOP smluvní vztah mezi Zhotovitelem a zákazníkem (včetně ve formě zaslání objednávky na dodávku produktů a/nebo služeb Zhotovitele) potvrzuje osoba, která tak učinila, že je se zněním VOP srozuměna a VOP v celém rozsahu akceptuje.

1.3 Aktuální, platné znění všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno na internetové stránce Zhotovitele: https://www.mikaphoto.cz.

1.4 Neakceptováním platných VOP, či akceptování VOP s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy mezi Zhotovitelem a zákazníkem.

II. Uzavření smlouvy

2.1 Předmětem plnění je poskytnutí služeb spočívajících v poskytnutí fotografických a grafických služeb, které jsou spolu s cenou a lhůtami podrobněji specifikovány ve smlouvě nebo v objednávce (potvrzené Zhotovitelem) (dále též jako „Dílo“).

2.2 Smlouva o Dílo může být uzavřena písemně i ústně. Smlouva o Dílo může být uzavřena formou e-mailové objednávky zákazníka (Zhotovitelem potvrzené). Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku zákazníka, která obsahuje neúplné údaje o zákazníkovi, není učiněna v souladu s platnými VOP a nabídkou služeb Zhotovitele, popřípadě je neúplná, neurčitá či objednávka porušující právní předpisy, popřípadě v rozporu s etikou a/nebo morálkou a/nebo neslučitelná s filozofií Zhotovitele. Změna objednávky zákazníka ze strany Zhotovitele je novým návrhem smlouvy a vyžaduje akceptaci (potvrzení vyjádření souhlasu) ze strany zákazníka. Zaplacení zálohy na cenu Díla ze strany zákazníka je formou akceptace zákazníka. Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran nebo potvrzením objednávky Zhotovitelem

2.3 Zhotovitel předá Dílo zákazníkovi ve lhůtě dohodnuté smlouvou (potvrzení objednávky) . Nejpozději však do 60-ti dnů ode dne pořízení fotografií nebo od zákazníkem Zhotoviteli sděleného výběru ze zaslaných náhledů pořízených fotografií.

III. CENA

3.1 Cena zhotoveného Díla je stanovena aktuálním ceníkem Zhotovitele v době uzavření smlouvy, uveřejněného na internetových stránkách Zhotovitele, popřípadě dohodou mezi Zhotovitelem a zákazníkem (ve specifických případech).

3.2 Cena Díla zůstává neměnná od okamžiku uzavření smlouvy do okamžiku předání Díla zákazníkovi, pokud si zákazník nevyžádal změny Díla či vícepráce (rozšíření díla).

3.3 Cena Díla je hrazena na bankovní účet Zhotovitele dohodnutý ve smlouvě či objednávce.

3.4 Zákazník při uzavření smlouvy o Dílo uhradí zálohu ve výši stanovenou smlouvou nebo v potvrzení objednávky Zhotovitelem. Zbývající část ceny Díla uhradí zákazník při předání Díla zákazníkovi. Zhotovitel a zákazník si mohou dohodnout ve smlouvě splatnost hrazení ceny Díla odlišně.

3.5 Požadavky zákazníka na změnu uzavřené smlouvy, pokud jsou Zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují dohodnutou dodací lhůtu a mají vliv na odpovídající změnu ceny Díla.

3.6 Náklady související se speciálními požadavky zákazníka (například rekvizity, kostýmy apod.) včetně případného cestovného je zákazník povinen uhradit v plné výši., a to před započetím provádění Díla.

3.7 V případě, že se v průběhu zhotovování Díla vyskytne potřeba víceprací, bude cena víceprací stanovena dle rozsahu a časové náročnosti.

IV. Podmínky při zhotovování Díla

4.1 Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi dodat Dílo v množství a kvalitě stanovené v nabídce Zhotovitele, popřípadě v množství a kvalitě stanovené ve smlouvě. Není-li kvalita stanovena v nabídce Zhotovitele nebo ve smlouvě, pak Zhotovitel dodá Dílo v kvalitě obvyklé v České republice.

4.2 Zákazník je povinen se dostavit v dohodnutém termínu na dohodnuté místo provádění Díla. Pokud se zákazník, bez předchozí dohody se Zhotovitelem nedostaví, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. V takovém případě si Zhotovitel ponechá již zákazníkem uhrazenou zálohu, byla-li zaplacena. Právo Zhotovitele na náhradu způsobené škody tím není dotčeno.

4.3 Místo provádění Díla (lokalitu focení) určuje Zhotovitel. Místem focení je ateliér Zhotovitele, domácnost zákazníka nebo exteriér vhodný, dle zkušeností Zhotovitele, pro dosažení co nejlepšího Díla. V případě, že je místem zhotovování Díla bydliště zákazníka nebo jiné takové místo dle požadavku zákazníka, je Zhotovitel oprávněn účtovat zákazníkovi poplatek dle aktuálního ceníku Zhotovitele uveřejněného na internetových stránkách Zhotovitele.

4.4 Objednávka Díla, které má být prováděno v exteriéru, se realizuje pouze za příznivého počasí, a to na základě vyhodnocení Zhotovitele (i s ohledem na zajištění bezpečnosti fototechniky).

4.5 Zhotovitel si vyhrazuje právo zrušit provádění Díla (focení) pro případ, že zákazník se dostaví na provádění Díla (focení) v takovém zdravotním stavu, že hrozí nákaza Zhotovitele nebo třetí osoby.

4.6 Průběh a délku provádění Díla určuje výhradně Zhotovitel na základě svých zkušeností s cílem zhotovení co nejlepšího Díla.

4.7 Zhotovitel neposkytuje Dílo v nezpracované (neupravené) formě (bez retuší, úpravy jasu, kontrastu, saturace, barevnosti a ostrosti apod.). Zákazník není oprávněn Dílo v neupravené formě po Zhotoviteli požadovat.

4.8 Dílo je Zhotovitelem předáváno zákazníkovi v elektronické podobě ve formátu JPG na digitálním nosiči (CD, DVD, flash disk) nebo přes internetové úložiště a v případě některých nabídek (balíčků) i v tištěné podobě.

4.9 Zákazník bere na vědomí, že Zhotovitel není povinen Dílo po jeho předání zálohovat/archivovat a pro případ, že si zákazník Dílo nepřevezme, 3 měsíce ode dne, kdy měl zákazník objednatel dílo převzít.

4.10. V případě, že si zákazník Dílo nepřevezme, nemá nárok na vrácení již uhrazené odměny nebo její části.

4.11 Zákazník není oprávněn při zhotovování Díla fotografovat, pořizovat audio či video záznamy.

4.12 Výběr fotografií pro úpravu k vyhotovení Díla je plně v dispozici Zhotovitele. Úroveň zpracování retuší Díla je stanovena Zhotovitelem.

4.13 Zhotovitel si vyhrazuje právo při zhotovování Díla používat metody, jako jsou grafické úpravy fotografií jako retuš, změna jasu, kontrastu, saturace, barevnosti i ostrosti.

4.14 Zákazník bere na vědomí, že v případě, že předmětem zhotovení Díla jsou fotografie novorozených dětí do 14 dnů stáří – tzv. „newborn“ fotografie, nelze zaručit výsledek – kvalitu Díla s ohledem na skutečnost, že zhotovování Díla Zhotovitel podřizuje maximálnímu bezpečí a komfortu novorozených dětí.

4.15 Zákazník bere na vědomí, že v případě že předmětem zhotovení Díla jsou děti do 15 let, je zákazník povinen zajistit, aby při provádění Díla byly v ateliéru nebo na jiném místě zhotovování Díla přítomni zákonní zástupci – rodiče (popřípadě jiná dospělá osoba, která dítě doprovází na základě zplnomocnění zákonných zástupců). V opačném případě je Zhotovitel oprávněn provedení Díla odmítnout. Zákonní zástupci – rodiče (popřípadě jiná dospělá osoba, která dítě na základě zplnomocnění zákonných zástupců doprovází) nesou plnou odpovědnost za tyto děti při provádění Díla.

4.16 Zhotovitel si vyhrazuje právo bezplatně použít Dílo či část Díla na své internetové stránce jako prezentaci svých služeb. Zákazník uzavřením smlouvy se Zhotovitelem vyslovuje Zhotoviteli svůj souhlas se zveřejněním Díla na internetové stránce Zhotovitele, popřípadě se zveřejněním v rámci jiné formy prezentace Zhotovitele.

4.17 Zákazník má právo požádat Zhotovitele o odstranění fotografie z internetových stránek Zhotovitele, popřípadě jiných prezentací, v případě, že je zákazník na fotografii v nelichotivé pozici nebo je na fotografii zákazník zachycen, pro zákazníka, v intimních či osobních situacích.

4.18 Dílo je předmětem duševního vlastnictví. Zhotovitel může Dílo poskytnout i jiným osobám než zákazníkovi. Zhotovitel poskytuje Dílo k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.

4.19 Zhotovitel poskytuje při předání Díla zákazníkovi nevýhradní, časově neomezenou licenci k užití Díla k soukromému – nekomerčnímu užití. Odměna za poskytnutí licence Díla je zahrnuta v ceně Díla. Licence ke komerčnímu užití Díla je předmětem samostatné písemné smlouvy. V případě porušení tohoto licenčního ujednání ze strany zákazníka zakládá právo Zhotovitele na smluvní pokutu ve výši 50.000,- – Kč.

4.20 Zákazník nebo jím pověřená osoba je povinna informovat Zhotovitele o jakékoliv změně údajů o zákazníkovi (adresa bydliště, e-mailová adresa, tel. číslo apod.).

4.21 Zákazník bere na vědomí specifickou povahu Díla, tedy že fotografické služby jsou povahou uměleckým výkonem, který není možné vyžadovat nebo nárokovat. Zhotovitel je oprávněn objednávku zákazníka či jeho požadavky odmítnout, pokud se objednávka zákazníka či jeho požadavky výrazně odchylují od uměleckého cítění Zhotovitele nebo v případě, že způsob práce Zhotovitele a zpracování Díla nemůže naplnit očekávání zákazníka. Zhotovitel je oprávněn také odmítnout objednávku či požadavky zákazníka, které by byly v rozporu s jeho etikou či morálkou.

4.22 Zhotovitel si vyhrazuje odmítnout /nepřijmout jakoukoliv objednávku.

4.23 Zákazník bere na vědomí, že Dílo je chráněno autorským právem a jako takové nemůže být bez souhlasu Zhotovitele měněno, zveřejňováno nebo rozmnožováno.

V. VADY

5.1 Dílo má vady, nemá-li vlastnosti stanovené ve smlouvě.

5.2 Má-li Dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti Zhotovitele z vadného plnění. Zákazník je povinen oznámit vadu Díla u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil nebo při náležité pozornosti, zjistit měl, v opačném případě práva zákazníka z vadného plnění zanikají. Zákazník je povinen předat kompletní Dílo zpět Zhotoviteli a poskytnout Zhotovili potřebné informace tak, aby oprávněnost vytýkaných vad mohla být správně posouzena.

5.3 Zhotovitel je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy zákazník práva z vadného plnění uplatnil, jakož o způsobu vyřízení reklamace a době trvání této reklamace.

5.4 Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že specifické projevy použité technologie a z nich vyplývající možné nedostatky a vady Díla (drobná neostrost, odlesky v očích, kontury apod.) nejsou důvodem pro uplatnění práva z vadného plnění. Zhotovitel věnuje maximální odbornou a potřebnou péči k maximálnímu možnému omezení těchto specifických projevů použité technologie.

5.5 Zákazník bere v úvahu a souhlasí s tím, že každý člověk je jiný, má svůj osobitý vzhled a estetická kvalita fotografií se vzhledem k této skutečnosti různí. Vlastní vzhled a nespokojenost s ním není důvodem pro uplatnění práva z vadného plnění ze strany zákazníka.

5.6 Důvodem reklamace není fotografický styl Zhotovitele a autorské pojetí Díla – fotografie.

VI. ODSTOUPENÍ

6.1 Zákazník může od smlouvy odstoupit až do zhotovení Díla, je však povinen uhradit Zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané a nahradit Zhotoviteli veškeré vynaložené náklady.

6.2 Zákazník může od smlouvy odstoupit v případě, že je zřejmé, že Dílo nebude včas hotovo a Zhotovitel nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě. V takovém případě má Zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů.

6.3 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany zákazníka. Podstatným porušením smluvních povinností je:

  1. a) zákazník se nedostavil ve sjednaném termínu provádění Díla (focení) na sjednané místo,
  2. b) zákazník odmítá vynaložit potřebnou součinnost k provádění Díla (focení),
  3. c) zákazník neuhradil zálohu a/nebo cenu Díla.

V takovém případě je Zhotovitel oprávněn ponechat si již uhrazenou zálohu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody převyšující již uhrazenou zálohu.

6.4 Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení druhé smluvní straně.

VII. DÁRKOVÉ POUKAZY

7.1 Dárkové poukazy jsou platné pouze k datu uvedenému na dárkovém poukazu. Dárkový poukaz je nutné uplatnit do data platnosti, tak že objednávku Díla u Zhotovitele je nutné učinit nejpozději 60 dnů před uplynutím data platnosti uvedeného na dárkovém poukazu.

7.2 Na vrácení peněz za dárkové poukazy není právní nárok.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Uzavřením smlouvy (včetně odesláním objednávky), uhrazením zálohy zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, cenovou nabídkou Zhotovitele, včetně podmínek kvality Díla a lhůt k plnění. Současně zákazník potvrzuje, že si není vědom žádných zdravotních ani jiných obtíží, které by mu znemožňovaly účast na zhotovování Díla – fotografování a nese plnou odpovědnost za svůj zdravotní stav (včetně těch, které jako zákonný zástupce zastupuje).

8.2 Tyto VOP Zhotovitele nabývají Platnosti a účinnosti dne 1.1.2019.

8.3 Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoliv tyto VOP změnit či doplnit.

8.4 V případě, že se některé ustanovení VOP stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení VOP platná a účinná.